Direct mail to shopinfo
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Nyomtatás

Az internet oldalunkon mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti. Az itt történő rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja üzletszabályzatunkat, és tisztában van a rendelés menetével.

A tozoshop.hu oldal tartalmának böngészéséhez (termék információk, cikkek, árak), a tételek kosárba rakásához és így árkalkuláció elvégzéséhez nem szükséges semmiféle regisztráció, ezeket bárki, az adatai megadása nélkül, névtelenül, szabadon megteheti.
A tényleges vásárláshoz már szükség van regisztrációra.

A regisztrációról

A regisztrációval Ön kifejezi, hogy megértette, és elfogadja az alábbiakat:

  1. A honlapon való regisztráció során kötelezően meg kell adnia egyes fent említett személyes adatokat.
  2. A jelszó titkosságáért kizárólag Ön a felel.
  3. Kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott vagy kizárt.
  4. Kijelenti, hogy az üzletszabályzatot elolvasta, megértette és annak megfelelően fog eljárni
  5. Továbbá elfogadja, hogy amennyiben a regisztráció során az elektronikus hirdetést tartalmazó hírlevél küldéséhez hozzájárul, úgy a szolgáltató hírlevelet küldhet az Ön által megadott e-mail címre.

Webáruházunk fenntartja magának a jogot, hogy jelen üzletszabályzatot a regisztrált felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését követően a szolgáltatás első igénybevételével – a honlapra való első belépéssel – automatikusan elfogadja a módosított üzletszabályzatot.

Regisztráció és vásárlás lépésről lépésre:

  1. A tozoshop.hu főoldalának lap tetején lévő menüjében kattintson a „Regisztráció” gombra. Majd a megjelenő adatlapot töltse ki értelemszerűen, figyelve az adatok pontosságára! Az adatlap kitöltése után nyomja meg a „Folytatás” gombot.
  2. Ezután megjelenik egy sikeres regisztrációt megjelenítő szöveg. A „Folytatás” gombra kattintva visszatér a webáruházba, és már vásárolhat is!
  3. Innentől kezdve a kiválasztott terméket a kosárba tétel után lehet megvásárolni. Ehhez nyomja meg a kiválasztott termék mellett található „Kosárba tesz” gombot. Alapértelmezetten 1 db termék kerül a kosarába. A „Kosárba tesz” gomb újra megnyomásával az adott áruból újabb darabok kerülnek a kosárba. Ha törölni kíván egy terméket, akkor az eltávolítás rubrikát kell bejelölni, majd megnyomni a „Kosár Frissítése” gombot. Ha a darabszámot szeretné módosítani, írja át a „Mennyiség” mezőben a számot, majd nyomjon a „Kosár Frissítése” gombra.
  4. Ha a rendelése készen van, kattintson a „Pénztárhoz” gombra. A megjelenő oldalon találhatóak a „Szállítási Információk”. Itt még módosíthatja a szállítási címet. A „Megjegyzések” rovatban pedig egyéb információkat is megadhat pl. kaputelefon stb. Ezután kattintson a „Folytatás” gombra.
  5. Megjelenik „Fizetési Információk” menüpont. Itt módosíthatja, ha szükséges , a számlázási nevet és címet. Illetve itt állíthatja be a kívánt fizetési módot is (banki előre utalás, online bank kártyával történő fizetés vagy utánvét). A „Folytatás” gombra nyomva megjelenik a „Rendelés megerősítése” ablak, ahol ellenőrizheti az eddig felvitt adatokat és hiba esetén még módosíthatja őket. Az oldal alján ki kell pipálni a rubrikát, miszerint a vásárlási feltételeket elolvasta és elfogadta. Ezután a „Megrendelés” gombra kell kattintanod és már készen is van.

A rendelés elküldése után a rendszerünk egy megerősítő e-mail üzenetet küld az e-mail címére, ezt kérjük azonnal ellenőrizni, így az esetleges hibák, vagy téves rendelés esetén még a csomag elindulása előtt tudjunk intézkedni (ez fontos lehet a vásárlástól való költségmentes elállás érvényesítéséhez!).

Amennyiben a megerősítő levél valamilyen technikai zavar folytán nem érkezik meg (általában elgépelt emailcím stb), vagy bármilyen észrevétele van megrendelésével kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal telefonon (+36-20-361-4232), vagy e-mailben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.Szavatosság

A) Kellékszavatosság

- Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
- Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. - Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
- Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. - Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
- Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. - A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
- Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

B) Termékszavatosság

- A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. - Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. - Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
- Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. - Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
- Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
- A Ptk. értelmében gyártónak minosül a termék előállítója és forgalmazója. - A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idopőntjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
- A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.